Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par ūdens sūkņiem

Spiediena releja regulēšana

Autors: Akvedukts

Automātiska ūdens sūkņa (ūdens apgādes automāta) viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir spiediena relejs jeb spiediena slēdzis. Tas nodrošina ūdens sūkņa ieslēgšanos un izslēgšanos atkarībā no spiediena izmaiņām ūdensapgādes sistēmā, tādēļ spiediena releja ieregulēšana ir svarīga gan ūdens sūkņa uzstādīšanas laikā, gan arī vēlāk, ekspluatācijas laikā. Izšķir mehāniskus spiediena relejus un digitālus spiediena relejus. Digitālo spiediena releju (piemēram, DPC-10) regulēšanas pamācība būs pieejama kopā ar izstrādājumu. Mehānisko spiediena releju regulēšana lielākajā daļā gadījumu būs vienāda pat atšķirīgu ražotāju izstrādājumiem.

Spiediena releja (spiediena slēdža) galvenie mezgli

Spiediena releju mehāniskā daļa ir aizsargāta ar vāciņu, tādēļ pirms regulēšanas darbu veikšanas vispirms jānoņem tā vāciņš, lai piekļūtu regulēšanas skrūvēm. Vāciņš parasti pieskrūvēts ar plastikāta skrūvi (attēlā - 1).

Spiediena releja mehānisms tiek kontrolēts ar divām skrūvēm, kas katra nospriego atsperi. (attēlā - 2 un 3). Spiediena releja regulēšana tiek veikta, mainot šo atsperu spriegojumu – pievelkot atsperi vai palaižot to vaļīgāk. Katrai no atsperēm ir savs uzdevums:

2 – ar lielo atsperi maina sūkņa ieslēgšanās spiedienu P1  un vienlaicīgi izslēgšanās spiedienu P2 (saglabājot diferenciālā spiediena ΔP vērtību)

3 – ar mazo atsperi maina diferenciālo spiedienu ΔP, jeb spiediena starpību starp ieslēgšanās un izslēgšanās spiedieniem.

Spiediena apzīmējumi

Spiediena releja regulēšanai nepieciešams saprast spiediena apzīmējumus. P1 - ieslēgšanās spiediens, jeb spiediens, kuru sasniedzot, relejs ieslēgs ūdens sūkni. P2 - izslēgšanās spiediens, jeb spiediens, kuru sasniedzot, relejs izslēgs ūdens sūkni. ΔP - starpība starp P1 un P2, jeb P2 - P1 = ΔP.

manometrs

Piemērama, ja sūkņa ieslēgšanās spiediens P1 ir 1.7 bar un ΔP 1.3 bar, tad izslēgšanās spiediens P2 būs 3.0 bar.

Spiediena releja ieregulēšana

Ja esošie spiediena releja iestatījumi neatbilst ūdensapgādes sistēmas prasībām, tad nepieciešams veikt to izmaiņas. Iestatījumu izmaiņas var veikt, ja ir uzstādīts manometrs un ir nolasāmi tā rādījumi. Darbības ar spiediena releja atsperu ieregulēšanu veikt tikai tad, kad tas atvienots no sprieguma! Regulēšanu veikt sekojoši:

1. Ieslēdziet ūdens apgādes automātu, sagaidiet, kad tas uzpilda ūdensapgādes sistēmu un pats izslēdzas

2. Nolasiet spiediena radījumu uz manometra (piemēram, 3 bar)

3. Atveriet kādu no ūdensapgādes sistēmas krāniem un gaidiet, kad spiediens nokrīt līdz līmenim, pie kura sūknis ieslēdzas

4. Nolasiet šo spiediena rādījumu uz manometra (piemēram, 1.7 bar)

5. Atskrūvējiet spiediena releja vāciņa skrūvi (1) un noņemiet vāciņu

6. Ar mazās atsperes (3) palīdzību regulējiet sūkņa diferenciālo spiedienu ΔP; pievelkot atsperes uzgriezni, ΔP vērtība palielināsies, savukārt uzgriezni palaižot vaļīgāk – samazināsies

  • Mainot diferenciālā spiediena ΔP vērtību, mainās arī ieslēgšanās spiediena P1 un izslēgšnās spiediena P2 vērtība
  • Veicot spiediena releja regulēšanu, vispirms tiek ieteikts pilnībā atbrīvot mazo atsperi (ΔP vērtība būs iespējami maza) un tad regulēt ieslēgšanās / izslēgšanās spiedienu

7. Kad vēlamā ΔP vērtība iestatīta, ar lielās atsperes (2) palīdzību regulējiet sūkņa ieslēgšanās / izslēgšanās spiedienu; pievelkot lielās atsperes uzgriezni, ieslēgšanās / izslēgšanās spiediens paaugstināsies, atskrūvējot uzgriezni – pazemināsies. Jāņem vērā, ka vienādi mainīsies gan ieslēgšanās, gan izslēgšanās spiediens, jo diferenciālais spiediens ΔP nemainās. Atcerieties, ka pēc spiediena izmaiņu veikšanas jāmaina pretspiediens spiedtvertnē (lasi šeit).

8. Pēc katru izmaiņu veikšanas nepieciešams atkārtot 1. – 4. punktus, līdz tiek sasniegta nepieciešamā ieslēgšanās / izslēgšanās spiediena un diferenciālā spiediena vērtība

9. Kad sasniegtas nepieciešamās vērtības, uzstāda spiediena relejam vāciņu un to nostiprina ar skrūvi (1).

10. Mehāniskā spiediena releja iestatījumu vērtības ir aptuvenas. Gadījumos, kad nepieciešams iestatīt ļoti precīzas sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās vērtības, izmantojiet digitālo spiediena releju.

Spiediena releja neatbilstoša darbība un problēmu novēršana

Spiediena releja defekts Iespējamais iemesls un tā novēršana
Spiediena relejs nepārtraukti ieslēdz un izslēdz sūkni (relejs raustās) 1. Ja sūkņa jauda to atļauj, palielininiet ieslēgšanās / izslēgšanās spiedienu līdz robežai, pie kuras sūknis strādā stabili
  2. Problēma ar pretspiedienu spiedtvertnē; jāpārbauda pretspiediens un spiedtvertnes membrāna
  3. (jaunai sistēmai) spiediena relejs izvietots sistēmas daļā, kurā veidojas īslaicīgi spiediena lecieni. Spiediena releja novietojums jāmaina uz stabilāka spiediena zonu
Sūknis neatslēdzas, lai gan krāni aizvērti 1. Sūknis nevar sasniegt spiediena releja iestatīto maksimālo spiedienu (ieslēgšanās spiediens + diferenciālais spiediens); nepieciešams samazināt diferenciālo spiedienu (jāatbrīvo mazā atspere, atlaižot uzgriezni), vai jāsamazina ieslēgšanās spiediens (jāatbrīvo lielā atspere, atlaižot uzgriezni)
  2. Pārāk liels diferenciālais spiediens – jāatskrūvē mazās atsperes (3) uzgrieznis
Spiediena relejs ieslēdz/izslēdz sūkni tikai tad, kad uzsit pa releja korpusu Izstrādājies spiediena releja mehānisms, nepieciešama tā nomaiņa
Dušā mainīgs spiediens un ūdens temperatūra. Kad atvērts dušas krāns, sūknis periodiski ieslēdzas un izslēdzas; aukstā un karstā ūdens līnijās pretestība atšķiras, tādēļ arī mainās spiediens aukstā un karstā ūdens līnijās un rezultātā mainās ūdens temperatūra dušā. Veicamā darbība – spiediena releju ieregulē tā, lai dušas darbības laikā sūknis neizslēdzas (jāpārbauda, vai tas izslēdzas pēc dušas krāna aizvēršanas).

Spiediena releja atrašanās vieta

Šķidruma spiediena izmaiņu izplatīšanās ātrumam ir inerce. Jo tālāk spiediena relejs atrodas no spiedtvertnes, jo lielāka iespējamība izjust šīs inerces sekas. Spiediena relejam jābūt saprātīgā attālumā no spiedtvertnes (ne tālāk par 1,5 – 2.0m).

Spiediena releji Akvedukts E-noliktavā