Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par laistīšanas sistēmām

Pazemes automātiskā zāliena laistīšana

Skaists un zaļojošs dārzs nav iedomājams bez laistīšanas. Laistīšana ar virszemes šļūtenēm un dažādiem laistītājiem prasa ne tikai lielus laika, bet arī ūdens resursu patēriņus. Ja vēlaties ietaupīt savu laiku un naudu, nodrošinot vienmērīgu, sabalansētu augu un zāliena sakņu mitrināšanu, risinājums ir pazemes automātiskās dārza laisīšanas sistēma.
Itāļu firmas CLABER pazemes automātiskās laistīšanas sistēmas ir viegli un ērti uzstādāmas pašu spēkiem. Viss sistēmā nepieciešamais aprīkojums izgatavots no augstvērtīgiem, izturīgiem materiāliem.
Piedāvājam informāciju, kurā secīgi aprakstīta gaita, kas būtu jāzina, un rastos vēlme uzstādīt šādu sistēmu savā dārzā. Turklāt, nevienmēr nepieciešams šādu darbu veikšanai izmantot profesionālu firmu pakalpojumus.

Darba gaita
1.Plāna sagatavošana.

Jāsagatavo aplaistāmās teritorijas plāns ar norādītiem aplaistāmajiem laukumiem. Jāņem vērā, ka veidojot automātisku laistīšanas sistēmu, celiņi un nelielas, zemas augu grupas tiek iekļautas aplaistāmajā teritorijā. Ēkas, nepiederošas teritorijas, specifiskas augu grupas un laukumi bez zāliena netiek laistīti, tādēļ laistīšanas sprauslas būs jāizvēlas un jāizvieto tā, lai šie objekti netiktu aizskarti, vai arī tiktu mitrināti minimāli.


2.Esošā ūdens padeves resursa parametru noskaidrošana.

Laistīšanas sprauslu pareizam izvietojumam nepieciešams zināt uz laistīšanas sistēmu padotā ūdens daudzumu un spiedienu. Ja tas nav precīzi zināms, rīkojas sekojoši (zīm.Nr.1): vispirms uz ūdens izplūdes krāna (1) vai caurules uzstāda manometra mezglu- uz trejgabala uzskrūvētu manometru (3) un aizbīdni (2). Kad tas izdarīts, atver ūdens padeves krānu (1) un manometra mezgla aizbīdni (2) ieregulē tā, lai manometrs (3) rādītu konstantu spiedienu, piemēram, 2 bar. Pie šāda spiediena zem ūdens strūklas novieto trauku (4) ar zināmu tilpumu (piemēram, spaini ar tilpumu 10 litri) un uzņem laiku, kādā šis tilpums tiek piepildīts. Plūsmas ražīgumu pie ieregulētā spiediena nosaka pēc formulas: Q = V / T (kur V- trauka tilpums litros, T- laiks sekundēs) un iegūto rezultātu reizina ar 60. Piemērs: 10 litri / 20 sekundes x 60 = 30 l/min.

Zīm. Nr. 1.

Būtu vēlams, lai ūdens padeves sistēma nodrošinātu vismaz 30 l/min pie spiediena 1,5 bar. Ja esošā sistēma nenodrošina pietiekamus parametrus (spiediens zemāks par 1,5bar vai nav pietiekams ražīgums), nepieciešams izvēlēties citu ūdens apgādes sūkni, vai arī citu ūdens ņemšanas avotu. Šādos gadījumos ieteicams konsultēties ar zinošu speciālistu.


3. Laistīšanas sprauslu izvēle.

Zinot laistāmā laukuma robežas (1.punkts) un pieejamos ūdens resursus (2.punkts), var sākt laistīšanas punktu iezīmēšanu plānā. Laistītāju izvietojums atkarīgs no izvēlētā laistītāja tipa un sistēmas darba spiediena. CLABER piedāvā sekojošas sprauslas: 90? sprauslas- izvieto teritorijas stūros; 180? sprauslas- izvieto teritorijas malās; 360? sprauslas- laista pilnu apli noteiktā rādiusā, savukārt citus laistīšanas leņķus var uzstādīt izmantot sprauslas ar regulējamu laistīšanas leņķi (Skatīt zīmējumu 2). Atkarībā no izvēlētā darba spiediena, pēc tabulām (sprauslas tehniskā informācija) nosaka strūklas darbības rādiusu un attālumu starp uzstādāmajām sprauslām. Tālāk seko darbs ar cirkuli- esošajā plānā izvieto laistīšanas sprauslu atrašanās punktus, iezīmē to darbības zonas un norāda uzstādāmās sprauslas tipu.

Zīm. Nr. 2.


4. Laistītāju izvēle un sagrupēšana.

Pieejamie ūdens resursi lielākoties nenodrošina visu ūdens daudzumu, kas nepieciešams vienlaicīgai teritorijas laistīšanai. Šī iemesla dēļ nepieciešams visu laistīšanas sistēmu sadalīt vairākās atsevišķās līnijās. Vienas līnijas kopējais ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt ražīgumu, kas tika noskaidrots 2.punktā. Tāpat ļoti vēlams, lai uz vienas līnijas atrastos vienāda tipa laistīšanas sprauslas (Pop-Up, dinamiskās vai turbīnas tips). Ūdens patēriņu, kāds nepieciešams vienas sprauslas darbības nodrošināšanai var atrast sprauslas tehniskajā informācijā- tabulā, kurā norādīts sprauslas ūdens patēriņš, darbības rādiuss un attālums starp divām sprauslām pie noteikta darba spiediena. (Tabula Nr1).

Tabula Nr. 1. Sprauslas tehniskā informācija (piemērs divu veidu laistīšanas sprauslām)

Pop-up sprausla 360°

Pop-up sprausla 90°

Pēc Tabulas Nr. 1 redzams, ka Pop-Up sprauslai, kas darbosies 360° leņķī, pie spiediena 2 bar nepieciešamais ūdens daudzums būs 9,5 l/min, strūklas rādiuss 4 metri un attālums starp sprauslām var būt 5,7 metri. Jāpiebilst, ka vējainās teritorijās, vai gadījumā, ja ir smilšaina augsne, attālumu starp sprauslām jāizvēlas vienādu ar strūklas darbības rādiusu.

Pēc darbības principa laistīšanas sprauslas iedalās:
        1) statiskajās (Pop-Up)- piemērotas maziem un vidējiem dārziem ar maksimālo strūklas garumu 4,5m. Sprauslām ir 90°, 180°, 360°. laistīšanas leņķis, vai arī tas var ieregulēt 0-350° leņķī. Ir statiskās sprauslas taisnstūra vai kvadrāta formas laukuma laistīšanai;
        2) turbīntipa un dinamiskās sprauslas- piemērotas lielākām teritorijām. Strūklas garums turbīnu sprauslām no 5m-14m, dinamiskajām no 5m-9m. Laistīšanas leņķa izvēle tāpat kā iepriekšējā gadījumā: 0°-360°.

Statiskie laistītāji                                              Turbīntipa un dinamiskie laistītāji

Sprauslas grupējot līnijās, iespēju robežās jāizvērtē arī laistāmās teritorijas saulainās un ēnainās vietas un arī augsnes tipu. Nevajadzētu vienā grupā apvienot sprauslas, kas atrodas atšķirīgās dārza zonās (saule, ēna, smilšaina, mālaina augsne), jo katrai zonai var būt atšķirīgas prasības pēc ūdens. Nosakot ūdens patēriņu vienai sprauslai, jāņem vērā, ka regulējamām sprauslām tehniskajā tabulā norādīts ūdens patēriņš pilnam darbības leņķim (360°). Ja statiskajai sprauslai tiks ieregulēts mazāks darbības leņķis, tad šādai sprauslai samazināsies arī ūdens patēriņš. Turbīnas tipa sprauslām svarīgi atcerēties, ka uz vienas līnijas uzstādot sprauslu, kas laista 360° robežās un sprauslu, kas aptver tikai 180°, ievērojami atšķirsies ūdens apjoms, kas vienādā laika posmā tiks padots uz laistāmo teritoriju- kamēr viena laistīšanas sprausla veiks 360° loku, otra jau divas reizes būs nolaistījusi ieregulēto 180° loku, un uz vienāda laukuma padevusi divas reizes lielāku ūdens apjomu. Lai to novērstu, turbīnas tipa sprauslām iespējams mainīt darba dīzes- tās pieejamas komplektā ar katru sprauslu, ir numurētas un sprauslas tehniskajā tabulā norādīts to ūdens patēriņš. Ņemot vērā iepriekš minēto, savā plānā varam atzīmēt katras sprauslas ūdens patēriņu un turbīnas tipa sprauslām- arī darba dīzes numuru.
Visām līnijām nodrošinot vienādu kopējo ūdens patēriņu, kā arī pēc iespējas ekonomiskāk savienojot plānā izvietotos punktus ar ūdens padeves caurulēm, sagrupējam visas sprauslas atsevišķās darba līnijās. Skatīt zīmējumu Nr. 4.

Zīm. Nr. 4 Shēma divām līnijām


5. Pareiza diametra cauruļu piemeklēšana.

Lai samazinātu ūdens spiediena zudumus līdz minimumam, svarīgi piemeklēt atbilstošu caurules diametru. Jāatceras, jo lielāks caurules diametrs, jo mazāki spiediena zudumi caurulē. Pārsvarā maģistrālajiem cauruļvadiem tiek izmantotas 32mm PE (polietilēna) caurules (garākām līnijām- 40mm), bet pievadiem pie atsevišķām sprauslām- 25mm PE caurules.


6. Elektromagnētiskie vārsti.

Katras līnijas ieslēgšanos vai izslēgšanos regulē savs elektromagnētiskais vārsts. Vienlaicīga vairāku līniju darbība nav iespējama, jo kā noskaidrojām iepriekš, vienas laistīšanas līnijas ūdens patēriņš ir vienāds vai nedaudz mazāks par pienākošo ūdens daudzumu. Vārsti tiek izvietoti īpašā, tiem paredzētā kastē. Kasti ierok zemē, vienā līmenī ar zālienu.


7. Vadības bloka piemeklēšana.

Standarta vadības bloki ļauj kontrolēt 1-10 atsevišķas laistīšanas līnijas. Vadības blokā ieprogrammē katras atsevišķas līnijas laistīšanas ilgumu un laistīšanas sākšanas laiku. Programma atver pirmo vārstu norādītajā laistīšanas laikā un pēc noteiktajai līnijai iestādītā laistīšanas laika beigām to aizver un atver nākamo vārstu.

Zīmējumā Nr. 6 redzams sistēmas saslēgšanas princips.

Zīm. Nr. 6


8. Drenāžas vārsts.

Mūsu klimatiskajiem laika apstākļiem ļoti svarīga sastāvdaļa. Ar tā palīdzību tiek iztukšota sistēma no ūdens pēc katra laistīšanas cikla. Svarīgi vārstu uzstādīt katras līnijas zemākajā punktā. Neskatoties uz vārsta funkcionalitāti, lai no sala aizsargātu laistīšanas sprauslas, sistēmu pirms ziemas nepieciešams izpūst ar gaisa kompresoru.


9. Lietus sensors.

Sensoru pieslēdz laistīšanas sistēmas vadības blokam un lietus gadījumā laistīšanas sistēma tiek apturēta. Šādu sensoru uzstāda vietā, kur tas var uztvert nokrišņus tikpat lielā daudzumā, kā nokrišņi nokļūst laistāmajā teritorijā.


10. Līnijfiltra uzstādīšana.

Lai sprauslas un vārstus pasargātu no aizsērēšanas, katrā līnijas sākumā ieteicams uzstādīt līnijfiltru.

Uzstādīšana: Kad veikta visa nepieciešamā aprīkojuma iegāde, uzsāk sistēmas izveidi dabā. Izmantojot mietiņu un šņores palīdzību, vadoties pēc plāna iezīmē sprauslu un līniju novietojumu dabā (A). Ja dārzā ir esošs zāliens, tad rūpīgi izrok plānā paredzēto tranšeju sistēmu (25-30cm dziļumā), uzmanīgi noņemot velēnu (B). Pirms ierakšanas zemē, veic pilnu sistēmas un cauruļu montāžu, novietojot tās paralēli izraktajām tranšejām (C-F).

Pēc sistēmas montāžas pārbauda vai tā darbojas pareizi, vai nav konstatēta ūdens noplūde. Kā pēdējo pievieno drenāžas vārstu (G). Veic programmas uzstādījumu līnijām (H). Pārliecinās, vai izvēlētais laukums pareizi tiek noklāts (I).

Ja viss kārtībā, var veikt zemes darbus, kas saistīti ar sistēmas nostiprināšanu gruntī. Kad sistēma ir ieguldīta zemē, tai uzber zemi pietiekamā daudzumā, uzmanīgi noblietē un uzliek virsū velēnu (J). Pēc tam veic precīzu sprauslu leņķu pieregulēšanu, lai visas dārza zonas tiktu vienmērīgi noklātas.

Pop-up laistītāju sprauslu regulēšana

Turbo laistītāju sprauslu regulēšana

Sprauslu nomaiņa

Ja dārzs tiek veidots no jauna, tad laistīšanas sistēmas izveide jāveic pirms zālienam nepieciešamās melnzemes slāņa izveides.

Izmaksas: Izmaksas šādas sistēmas izveidei var būt atšķirīgas. Tas atkarīgs no sistēmas lieluma un konfigurācijas. Orientējošās pazemes laistīšanas sistēmas materiālu izmaksas 1000 m2 lielai zemes platībai no 700-1000 EUR. Ja sistēmas ierīkošanu nolemsiet uzticēt montāžas firmai, tad jārēķinās ar papildus ierīkošanas izmaksām.