Meklēt


Dalies ja noderīgs:

XML katalogs

Akvedukts E-komercijas sistēmas lietošanas noteikumi

PIRCĒJS            juridiska vai fiziska persona, kurai ir (vai plānots noslēgt) sadarbības Līgumu par preču piegādēm.

PĀRDEVĒJS      AKVEDUKTS, AS

LIETOTĀJS         Fiziska persona, kas no PIRCĒJA puses pilnvarota veikt preču pasūtījumu PĀRDEVĒJA e-komercijas sistēmā

 

1. Pēc PIRCĒJA izvēles PIRCĒJS var veikt pasūtījumu interneta lapā www.akvedukts.lv šajos Noteikumos par e-komercijas izmantošanu (turpmāk tekstā NOTEIKUMI) noteiktajā kārtībā.

2. PĀRDEVĒJS savā mājaslapā internetā, kurā būs iespēja NOTEIKUMOS norādītā kārtībā veikt preču pasūtījumus, apņemas norādīt šādu informāciju: preces pasūtījuma numurs, preces nosaukums, preces raksturojums (raksturojuma apjoms tiek veidots pēc PĀRDEVĒJA ieskatiem); aptuvens preču skaita atlikums PĀRDEVĒJA noliktavā; preces aktuālā cena (ir spēkā tik ilgi, kamēr cena uzrādās attiecīgajā interneta lapā); veikto pieprasījumu uzskaitījuma pieejamība interneta lapā; pārējā informācija, kas nepieciešama interneta programmas izmantošanai, pasūtījuma sekmīgai veikšanai un nozaudētas paroles gadījumā- jaunas paroles saņemšanai.

3. Apstiprinot NOTEIKUMUS, PIRCĒJS apliecina, ka pieteikuma formā norādītā fiziskā persona (LIETOTĀJS) ir tiesīga veikt pasūtījumus pieteikuma formā norādītā uzņēmuma vārdā. Pēc NOTEIKUMU apstiprināšanas PĀRDEVĒJS izsniedz PIRCĒJAM LIETOTĀJA sākuma paroli un citu informāciju, kas nepieciešama darījuma veikšanai ar e-komercijas palīdzību.

4. LIETOTĀJS pēc saviem uzskatiem ir tiesīgs mainīt LIETOTĀJA paroli tam paredzētā vietā, PĀRDEVĒJA interneta mājaslapā; LIETOTĀJAM par paroles nomaiņu atsevišķs paziņojums nav jāiesniedz. Paroles nozaudēšanas gadījumā LIETOTĀJAM tiek piešķirta jauna Lietotāja parole.

5. PĀRDEVĒJS identificēs PIRCĒJU pēc tā LIETOTĀJA vārda un paroles. PIRCĒJA LIETOTĀJA vārds ir LIETOTĀJA apstiprināta, aktīva e-pasta adrese. Vienam sistēmas LIETOTĀJAM var būt viena e-pasta adrese un uz vienu e-pasta adresi var reģistrēt vienu sistēmas lietotāju. PĀRDEVĒJS piešķir LIETOTĀJAM sākotnējo paroli, kas pēc NOTEIKUMU apstiprinājuma no PĀRDEVĒJA puses tiek izsūtīta PIRCĒJA LIETOTĀJAM uz norādīto e-pasta adresi.

6. Vienam LIETOTĀJAM var tikt izveidota preču pasūtīšanas un pasūtījumu uzskaites vide vairākiem atšķirīgiem PIRCĒJIEM, ja LIETOTĀJS pārstāv vairākus PIRCĒJUS. Šādā gadījumā LIETOTĀJS uzņemas pilnu atbildību par kļūdām, kas var rasties, nepārslēdzoties starp pasūtījuma vidēm noteiktam PIRCĒJAM.

7. Gadījumā, ja PIRCĒJAM nav sadarbības līgums ar PĀRDEVĒJU, LIETOTĀJA parole ir derīga līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne ilgāk kā divus mēnešus pēc paroles izsniegšanas. Šī termiņa laikā PIRCĒJAM jāveic trīs pasūtījumi, kurus var saņemt pēc preču priekšapmaksas. Ja norādītais pasūtījumu skaits netiek veikts, PĀRDEVĒJS uzskata, ka PIRCĒJS sadarbībā nav ieinteresēts un LIETOTĀJA paroles derīgumu ir tiesīgs apturēt.

8. PĀRDEVĒJS apņemas nekavējoties, pēc PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas informēt PIRCĒJU par tā saņemšanu (Pasūtījuma apstiprinājums Pasūtījumu žurnālā tiek marķēts ar atzīmi „Pasūtījums pieņemts”).

9. Puses apliecina, ka PĀRDEVĒJS ir iepriekš informējis PIRCĒJU par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību saskaņā ar MK „Noteikumu par distances līgumu” (noteikumi Nr255, 20.05.2014) 22.punktu.

10. Pasūtījums uzskatāms par līdzvērtīgu rakstiskam pasūtījumam, ņemot vērā NOTEIKUMOS minētās atšķirības. Šī NOTEIKUMU punkta pārkāpuma gadījumā PICĒJAM ir jāatlīdzina visi PĀRDEVĒJAM radītie zaudējumi, tai skaitā arī negūto peļņu.

11. PĀRDEVĒJS var atteikties izpildīt PIRCĒJA pasūtījumu pilnībā vai daļēji, ja uz pasūtījuma veikšanas brīdi pasūtītās preces neatrodas PĀRDEVĒJA noliktavā, vai arī tās nav pieejamas prasītajā daudzumā. Šādā gadījumā PĀRDEVĒJAM par to jāinformē PIRCĒJS 1 darba dienas laikā.

12. PIRCĒJS uzņemas visu atbildību par visiem pasūtījumiem, kas 1 darba stundas laikā no 8.punktā minētā PĀRDEVĒJA pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas nav laboti, kā arī apņemas neizpaust trešajām personām Lietotāja paroli, līdz ar to jebkurš pasūtījums, kas tiek veikts ar LIETOTĀJA paroli un ir veikts pēc 8.punktā minētā pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas, ir PIRCĒJAM saistošs un tas nav tiesīgs no šī pasūtījuma atkāpties citādi, kā tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un atlīdzinot PĀRDEVĒJAM visus ar to radītos zaudējumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Šis punkts attiecas uz visiem NOTEIKUMU 3.punktā minētajiem LIETOTĀJIEM.

13. Ja sistēmas kļūdas dēļ PIRCĒJAM tiek radīti materiāli zaudējumi, tad PĀRDEVĒJS apņemas atlīdzināt šos zaudējumus saskaņā ar dokumentāri pierādāmo apmēru.

14. Jebkuras izmaiņas PIRCĒJA autorizēto personu (LIETOTĀJU) sarakstā, kurām tiek piešķirtas tiesības veikt darījumus ar PĀRDEVĒJU ar e-komercijas starpniecību, tiek iesniegtas rakstveidā.  Ja PIRCĒJS neizpilda šo savu pienākumu par PĀRDEVĒJA informēšanu par izmaiņām autorizēto personu (LIETOTĀJU) sarakstā, tad tas uzņemas atbildību saskaņā ar NOTEIKUMU 12.punktu.

15. PIRCĒJS jebkurā brīdī rakstiski no PĀRDEVĒJA var pieprasīt PIRCĒJA autorizēto personu (LIETOTĀJU) sarakstu. PIRCĒJS pieprasīto sarakstu iesniedz vienas darba dienas laikā.

16. Jebkura PĀRDEVĒJA e-komercijā ievietotā informācija ir konfidenciāla un bez PĀRDEVĒJA atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Ja PĀRDEVĒJS konstatēs šādu informācijas izpaušanu vai arī konstatēs, ka Lietotāja parole tiks nodota trešajām personām bez saskaņošanas ar PĀRDEVĒJU, tad PĀRDEVĒJS patur tiesības, brīdinot par to PIRCĒJU, apturēt PIRCĒJA pieeju PĀRDEVĒJA e-komercijai ar šo Lietotāja paroli uz nenoteiktu laiku pēc savas brīvas izvēles. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpumu gadījumā papildus iepriekš minētajām sankcijām PIRCĒJS apņemas atlīdzināt PĀRDEVĒJAM visus radītos zaudējumus, kā arī negūto peļņu.

17. PĀRDEVĒJS apliecina, ka PIRCĒJA sniegtā informācija par uzņēmuma pilnvarotajām fiziskajām personām tiks apstrādāta un uzglabāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

AR NOTEIKUMIEM IEPAZINOS, ATGRIEZTIES UZ PIETEIKUMA FORMU