Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Par firmu - Privātuma politika

E-komercijas noteikumi reģistrētam lietotājam

1. Pēc PIRCĒJA izvēles PIRCĒJS var veikt pasūtījumu interneta lapā www.akvedukts.lv šajos Noteikumos par e-komercijas izmantošanu (turpmāk tekstā NOTEIKUMI) noteiktajā kārtībā.

2. PĀRDEVĒJS savā mājaslapā internetā, kurā būs iespēja NOTEIKUMOS norādītā kārtībā veikt preču pasūtījumus, apņemas norādīt šādu informāciju: preces pasūtījuma numurs, preces nosaukums, preces raksturojums (raksturojuma apjoms tiek veidots pēc PĀRDEVĒJA ieskatiem); orientējošs preču skaita atlikums PĀRDEVĒJA noliktavā; preces aktuālā cena (ir spēkā tik ilgi, kamēr cena uzrādās attiecīgajā interneta lapā); veikto pieprasījumu uzskaitījuma pieejamība interneta lapā; pārējā informācija, kas nepieciešama interneta programmas izmantošanai, pasūtījuma sekmīgai veikšanai un nozaudētas paroles gadījumā- jaunas paroles saņemšanai.

3. Apstiprinot NOTEIKUMUS, PIRCĒJS apliecina, ka aizpildīšanas veidlapā norādītā fiziskā persona ir tiesīga veikt pasūtījumus aizpildīšanas veidlapā norādītā uzņēmuma vārdā un ir iekļauta pilnvaroto personu sarakstā sadarbības līguma pielikumā (ja tas jau ir noslēgts starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU), vai arī tā tiks pilnvarota kā preču saņēmējs līguma starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU slēgšanas brīdī. Pēc NOTEIKUMU apstiprināšanas PĀRDEVĒJS izsniedz PIRCĒJAM Lietotāja sākuma paroli un citu informāciju, kas nepieciešama darījuma veikšanai ar e-komercijas palīdzību.

4. PIRCĒJS pēc saviem uzskatiem ir tiesīgs mainīt Lietotāja paroli tam paredzētā vietā, PĀRDEVĒJA interneta mājaslapā; PIRCĒJAM par paroles nomaiņu atsevišķs paziņojums nav jāiesniedz. PĀRDEVĒJAM nav pieejama PIRCĒJA parole, tādēļ tās nozaudēšanas gadījumā PIRCĒJAM tiek ģenerēta un piešķirta jauna Lietotāja parole.

5. PĀRDEVĒJS identificēs PIRCĒJU pēc tā lietotāja vārda un paroles. PIRCĒJA lietotāja vārds ir PIRCĒJA apstiprināta, aktīva lietotāja e-pasta adrese. Vienam sistēmas lietotājam var būt viena e-pasta adrese un uz vienu e-pasta adresi var reģistrēt vienu sistēmas lietotāju. PĀRDEVĒJS piešķir PIRCĒJAM sākotnējo Lietotāja paroli, kas pēc NOTEIKUMU apstiprinājuma no PIRCĒJA puses tiek izsūtīta PIRCĒJAM uz norādīto e-pasta adresi.

6. Gadījumā, ja lietotājs pārstāv vairākus PIRCĒJUS, vienam lietotājam var tikt izveidota preču pasūtīšanas un pasūtījumu uzskaites vide vairākiem PIRCĒJIEM. Šādā gadījumā lietotājs uzņemas pilnu atbildību par kļūdām, kas var rasties, nepārslēdzoties starp pasūtījuma vidēm noteiktam PIRCĒJAM.

7. Gadījumā, ja PIRCĒJAM nav sadarbības līgums ar PĀRDEVĒJU, parole ir derīga līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne ilgāk kā divus mēnešus pēc paroles izsniegšanas. Šī termiņa laikā PIRCĒJAM jāveic trīs pasūtījumi, kurus var saņemt pēc preču priekšapmaksas. Ja norādītais pasūtījumu skaits netiek veikts, PĀRDEVĒJS uzskata, ka PIRCĒJS sadarbībā nav ieinteresēts un Lietotāja paroles derīgumu ir tiesīgs apturēt.

8. PĀRDEVĒJS apņemas nekavējoties, pēc PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas informēt PIRCĒJU par tā saņemšanu (Pasūtījuma apstiprinājums Pasūtījumu žurnālā tiek marķēts ar atzīmi „Pasūtījums pieņemts”).

9. Puses apliecina, ka PĀRDEVĒJS ir iepriekš informējis PIRCĒJU par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību saskaņā ar MK „Noteikumu par distances līgumu” (noteikumi Nr255, 20.05.2014) 22.punktu.

10. Pasūtījums uzskatāms par līdzvērtīgu rakstiskam pasūtījumam, ņemot vērā NOTEIKUMOS minētās atšķirības. Šī NOTEIKUMU punkta pārkāpuma gadījumā PICĒJAM ir jāatlīdzina visi PĀRDEVĒJAM radītie zaudējumi, tai skaitā arī negūto peļņu.

11. PĀRDEVĒJS var atteikties izpildīt PIRCĒJA pasūtījumu, ja uz pasūtījuma veikšanas brīdi pasūtītās preces neatrodas PĀRDEVĒJA noliktavā. Šādā gadījumā PĀRDEVĒJAM par to jāinformē PIRCĒJS 2 darba dienu laikā.

12. PIRCĒJS uzņemas visu atbildību par visiem pasūtījumiem, kas 1 darba stundas laikā no 8.punktā minētā PĀRDEVĒJA pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas nav laboti, kā arī apņemas neizpaust trešajām personām Lietotāja paroli, līdz ar to jebkurš pasūtījums, kas tiek veikts ar Lietotāja paroli un ir veikts pēc 8.punktā minētā pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas, ir PIRCĒJAM saistošs un tas nav tiesīgs no šī pasūtījuma atkāpties citādi, kā tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un atlīdzinot PĀRDEVĒJAM visus ar to radītos zaudējumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Šis punkts attiecas uz visiem NOTEIKUMU 3.punktā minētajiem Lietotājiem.

13. Ja sistēmas kļūdas dēļ PIRCĒJAM tiek radīti materiāli zaudējumi, tad PĀRDEVĒJS apņemas atlīdzināt šos zaudējumus saskaņā ar dokumentāri pierādāmo apmēru.

14. Jebkuras izmaiņas autorizēto personu, kurām PIRCĒJA vārdā tiek piešķirtas tiesības veikt darījumus ar PĀRDEVĒJU ar e-komercijas starpniecību, sarakstā tiek iesniegtas rakstveidā (elektroniski uz e-pastu: info@akvedukts.lv), un uz šī iesnieguma pamata izmaiņas tiek veiktas NOTEIKUMU 3.punktā minētajam sarakstam, kas tiek attiecīgi uzskatītas par Pusēm saistošām izmaiņām. Ja PIRCĒJS neizpilda šo savu pienākumu par PĀRDEVĒJA informēšanu par izmaiņām autorizēto personu sarakstā, tad tas uzņemas atbildību saskaņā ar NOTEIKUMU 12.punktu.

15. Jebkura PĀRDEVĒJA e-komercijā ievietotā informācija ir konfidenciāla un bez PĀRDEVĒJA atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Ja PĀRDEVĒJS konstatēs šādu informācijas izpaušanu vai arī konstatēs, ka Lietotāja parole tiks nodota trešajām personām bez saskaņošanas ar PĀRDEVĒJU, tad PĀRDEVĒJS patur tiesības, brīdinot par to PIRCĒJU, apturēt PIRCĒJA pieeju PĀRDEVĒJA e-komercijai ar šo Lietotāja paroli uz nenoteiktu laiku pēc savas brīvas izvēles. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpumu gadījumā papildus iepriekš minētajām sankcijām PIRCĒJS apņemas atlīdzināt PĀRDEVĒJAM visus radītos zaudējumus, kā arī negūto peļņu.

16. PĀRDEVĒJS apliecina, ka PIRCĒJA sniegtā informācija par uzņēmuma pilnvarotajām fiziskajām personām tiks apstrādāta un uzglabāta, nepārkāpjot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un saskaņā ar AS Akvedukts privātuma politiku.