Meklēt


Dalies ja noderīgs:

Informācija - Par ūdens sūkņiem

Ūdens apgādes automāti - ekspluatācija

Autors: Akvedukts

Skatīt ūdens apgādes automātu piedāvājumu Akvedukts E-noliktavā

Ūdens apgādes automāts ir ūdensapgādes mezgls, kas sastāv no ūdens sūkņa, spiedtvertnes un releja vai automātikas, kas ieslēdz vai izslēdz sūkni, atkarībā no spiediena izmaiņām ūdens apgādes sistēmā. Spiedtvertne nepieciešama, lai ūdens spiediena izmaiņas sistēmā nebūtu straujas – tas nodrošina gan atsevišķu sistēmas ierīču un iekārtu (sūkņa, spiediena releja, cauruļvadu savienojumu), gan arī visas sistēmas vienmērīgāku darbību un ilgstošāku ekspluatācijas mūžu.

ūdens apgādes automāts hidrofors ekspluatācija

1 - ūdens sūknis, 2 - spiedtvertne, 3 - spiediena relejs, 4 - manometrs, 5 - lokanais savienojums ar spiedtvertni, 6 - lodveida krāns spiediena līnijā, 7 - lodveida krāns uzsūkšanas līnijā (nav obligāts), 8 - sūkņa elektropieslēguma kārbiņa (sūkņiem ar vienfāzes dzinēju šeit atrodas kondensators), 9 - sūkņa motora dzesēšanas ventilatora vāciņš, 10 - spiedtvertnes gaisa ventilis (parasti izvietots zem vāciņa), 11 - spiedtvertnes membrānas atloks, 12 - spiedtvertnes membrāna.

Ūdens apgādes automāta izvēles laikā jāņem vērā divi svarīgi faktori – prasības attiecībā pret ūdens ražīgumu un spiedienu, un ūdens avota (akas, urbuma, spices) spēja nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu (debits). Ja pieejamais ūdens daudzums ir pietiekams, lai nodrošinātu patēriņa vajadzības, ūdens apgādes automātu izvēlas atbilstoši nepieciešamajam ražīgumam un spiedienam, savukārt, ja ūdens resurss ir ierobežots, ūdens sūkni izvēlas tādu, kas nepārsniedz ūdens avota debitu. Spiedtvertni mēdz saukt arī par hidroforu (no grieķu υδροφόρος – ūdens nesējslānis), tādēļ arī ūdens apgādes automātu mēdz saukt šajā vārdā – par hidroforu, kas ir īsāk, taču nav pareizi. Nelielu ūdens apgādes automātu kvalitatīvai darbībai (darba plūsma līdz 30 l/min ar spiedienu līdz 3 bar) pietiekams spiedtvertnes izmērs ir 20 - 25 litri. Ūdens apgādes automāta spiedtvertnes tilpumu nosaka pēc darba plūsmas, sūkņa ieslēgšanās biežuma un sistēmas darba spiediena (spiedtvertnes tilpuma aprēķins). Ūdens uzglabāšanas apjoms nav noteicošais ūdens apgādes automāta spiedtvertnes tilpuma noteikšanai, taču uzstādot ūdens apgādes automātu vietās, kur var būt bieži elektroenerģijas pārrāvumi, var būt pamatota spiedtvertnes izvēle ar ievērojami lielāku tilpumu, nekā nepieciešams sistēmas drošai ekspluatācijai. Jāatceras, ka spiedtvertnes tilpuma lielākā daļa parasti satur gaisu, nevis ūdeni. Vairāk par spiedtvertņu darbību un izvēli šeit. Trešā svarīgākā ūdens apgādes automātu sastāvdaļa – spiediena relejs. Spiediena releji var būt mehāniski un elektroniski. Mehāniskie spiediena releji ir lētāki un arī pietiekami precīzi. Jārēķinās, ka mehāniska spiediena releju konstrukcijā ietvertie atsperes un kontakti nolietojas un periodiski šis relejs ir jānomaina. Ja ūdens apgādes automātam ir mehānisks spiediena relejs, tad tam jābūt aprīkotam arī ar manometru spiediena noteikšanai ūdens apgādes sistēmā un spiediena releja ieregulēšanai (skatīt: mehānisku spiediena releju ieregulēšana). Elektroniskiem spiediena relejiem manometrs iebūvēts ierīcē un nav nepieciešama atsevišķa manometra uzstādīšana (skatīt: digitāli spiediena releji), taču arī elektronisko spiediena releju darba mūžs tiešā mērā atkarīgs no ūdens ķīmiskajām īpašībām un mehānisko piemaisījumu daudzuma pārsūknējamā ūdenī.

Ūdens apgādes automātu ekspluatācija un apkope

Pašam ūdens sūknim apkope nav nepieciešama. Svarīgākais uzdevums ir periodiski, piemēram, vienu reizi pusgadā, veikt pretspiediena pārbaudi spiedtvertnē. Īpaši svarīga šī pārbaude kļūst gadījumos, ja sūkņa izslēgšanās spiediena vērtība ir 3.5 bar un vairāk. Izņēmums ir ūdens apgādes automāti, kas aprīkoti ar speciālu spiedtvertni, kam spiediena pārbaude nav jāveic (GWS spiedtvertnes). Ja nepieciešams, ūdens apgādes automāta ekspluatācijas laikā jāveic spiediena releja ieregulēšana.

spiediena pārbaude spiedtvertnei

Spiedtvertnes pretspiediena pārbaude ar gaisa spiediena manometru

Pēc ūdens apgādes automāta darbības vairāku gadu garumā, varētu būt nepieciešams nomainīt blīvslēgu vai gultņus. Sūkņa vienfāzes elektrodzinējam periodiski būs jānomaina kondensators, jo tas ir izstrādājums ar ierobežotu nostrādes reižu limitu. Ar laiku var sabojāties mehāniskā spiediena releja kontakti, tādā gadījumā tas jānomaina pilnībā (var uzstādīt digitālu spiediena releju). Spiedtvertnes membrāna var kļūt caura, vai arī spiedtvertnes sieniņā izrūsēt caurums, šādā gadījumā jāveic membrānas nomaiņa, vai visas spiedtvertnes nomaiņa.

Biežākās ūdens apgādes automātu darbības kļūmes un to novēršana

Ūdens apgādes automātu darbības kļūdas un bojājumi mēdz būt līdzīgi, neatkarīgi no sūkņa, spiedtvertnes vai spiediena releja ražotāja. Tabulā esam apkopojuši biežākās kļūmes un ieteikumus to risināšanā. Tādas situācijas kā pie elektrības nepieslēgts sūknis, sasaldēts sūknis, un līdzīgas, neaplūkosim. Kļūdas, kas mēdz gadīties ūdens apgādes automāta uzstādīšanas laikā, ir aprakstītas ūdens apgādes automātu uzstādīšanas instrukcijā, ko vienmēr, pirms sūkņu uzstādīšanas, iesakām izlasīt pilnībā (ūdens apgādes automāta uzstādīšanas instrukcija). Ja kļūmju noteikšanu vai to novēršanu nevariet uzņemties, aiciniet palīgā zinošu speciālistu, jo bieži sūkņa darbības kļūmes saistītas ar ūdens apgādes sistēmu, nevis paša ūdens apgādes automāta sastāvdaļām.

Ūdens apgādes automāta ekspluatācijas laikā novērojamās darbības kļūmes un to risinājumi:

Nr Darbības kļūme Risinājums
1 Sūknis sīc, bet negriežas 1. Ja sūkņa motora ventilators griežas brīvi (pārbaudiet to, kad sūknis atvienots no strāvas), vainīgs varētu būt kondensators - balts cilindrs ar diviem vadiem), kas izvietots sūkņa elektrokārbiņā. Pārbaudiet, kāds ir esošā kondensatora lielums pēc µF (mikrofarādi) un nomainiet to ar jaunu.
    2. Ja sūkņa motora ventilators negriežas, noņemiet ventilatora aizsargvāciņu, lai būtu brīva piekļuve ventilatora lāpstiņām, kas izvietotas uz sūkņa rotora ass. Strauji, asi uzsitot, mēģiniet iekustināt asi. Rūpējaties, lai šo darbību laikā netiktu sabojātas ventilatora lāpstiņas. Ja šīs darbības nepalīdz, sūknis jānogādā servisa darbnīcā.
2 Spiediena relejs, sūknim ieslēdzoties vai izslēdzoties, raustās Skatīt Spiediena releja darbības kļūdu iemeslus
3 Sūknim izslēdzoties, spiediena relejs vairākkārtīgi ieslēdzas un izslēdzas, spiediena rādījums uz manometra strauji mainīgs Uzsūkšanas caurulē gaisa burbulis, kas ietekmē caurules aizpildījumu ar ūdeni un līdz ar to - spiediena rādījumus. Jātiek vaļā no burbuļa.
4 Sūknis izslēdzas, tiklīdz tiek aizvērts ūdens krāns, un ieslēdzas, tiklīdz atsākas ūdens patēriņš 1. Nav pietiekams pretspiediens spiedtvertnē. Jāpārbauda un jānovērš (pretspiediena pārbaude)
    2. Ja, nospiežot spiedtvertnes gaisa ventili, pa to sulojas ūdens, jāmaina spiedtvertnes membrāna (skat. membrānas nomaiņa)
5 Sūknis neizslēdzas, turpina darboties, ja visi krāni aizvērti. 1. Pārliecinieties, ka visi krāni tiešām aizvērti un nav kāda noplūde sistēmā – sūknim atslēdz strāvas padevi un skatās manometra rādījumu. Ja spiediens krīt, sistēmā ir kāds atvērts krāns, vai noplūde.
    2. Skatīt arī Spiediena releja darbības kļūdu iemeslus
6 Spiediena relejs ieslēdz/izslēdz sūkni tikai tad, kad uzsit pa releja korpusu Spiediena releja kontakti izdiluši. Jāmaina spiediena relejs
7 Sūknis reizēm automātiski atslēdzas, bet reizēm neatslēdzas un turpina strādāt. Jāveic releja iestatījumu izmaiņas, vai jāmaina spiediena relejs. Problēma jānovērš iespējami ātri, jo sūkņa ilgstoša darbība bez ūdens patēriņa rada nopietnus sūkņa bojājumus.
8 Sūknis periodiski pats no sevis ieslēdzas, lai gan sistēmā krāni aizvērti.

Pēc sūkņa izslēgšanās jāvēro manometrs līdz nākamajai ieslēgšanās reizei – ja spiediens krīt, ir noplūde uzsūkšanas spiediena līnijā.

Konstatēt vai noplūde ir tieši uzsūkšanas vai spiediena līnija var, ja pēc sūkņa izslēgšanās noslēdz krānu uzreiz aiz sūkņa (lai pārbaudītu uzsūkšanas līniju). Ja spiediens krīt, jāmeklē noplūde uzsūkšanas līnijā (caurules savienojumi, pretvārsts); ja spiediens nekrīt, noplūde meklējama spiediena līnijā.
9 Ūdens sūkņa darbība kļuvusi ievērojami skaļāka nekā ikdienā 1. Sūkņa gultņu bojājums, nepieciešama gultņu nomaiņa darbnīcā
    2. Sūkņa lāpstiņrata bojājums, vai svešķermenis sūkņa darba kamerā
10 Ūdens sūknis rauj gaisu, ūdenī parādās gaisa burbuļi 1. Nehermētiski savienojumi uzsūkšanas līnijā
    2. Ūdens līmeņa pazemināšanās akā, aizsērējis spices siets, vai pretestības palielinājums uzsūkšanas cauruļvadā – šādās situācijās burbuļu rašanās iemesls ir kavitācija, kas var radīt bojājumus arī sūknim
    3. Nehermētiski savienojumi spices konstrukcijā, ja ūdens tiek ņemts no spices
11 Sūknis vairs nespēj nodrošināt spiedienu kā parasti 1. Problēma spiediena līnijā – ir atvērts kāds ūdens padeves krāns, vai plīsusi sistēma (ir noplūde)
    2. Uzsūkšanas līnija – nehermētiski savienojumi, tiek pievilkts gaiss, radot gaisa burbuli sūknī.
    3. Ūdens sūknis – sūknis ir darbojies vairākus gadus, ir bojāts lāpstiņrats, vai ežektors.
    4. Akā pazeminājies ūdens līmenis, vai aizaudzis spices siets
12 Atgriežot ūdens krānu, strauji krīt spiediens Jāveic pretspiediena un membrānas pārbaude
13 Sūknis bieži ieslēdzas, taču tikai uz īsu brīdi 1. Pretvārsta problēma uzsūkšanas līnijā
    2. Neliela noplūde padeves līnijā
14 Spiedtvertnē nevar iepumpēt gaisu Spiedtvertnes membrāna pielipusi pie tvertnes sienas. Jāizlaiž viss ūdens, jānoskrūvē membrānas flancis un tā jāatspiež no tvertnes sienas (skatīt arī Membrānas nomaiņa)
15 Pēc ilgākas nelietošanas (pēc nakts, vai ilgāka perioda) sūkņa pirmā ieslēgšanās sākas ar gaisa klātbūtni. Regulāras ūdens lietošanas laikā problēma netiek novērota, pēc nākamās nakts problēma atkārtojas Situācija sastopama, ja pretvārsts nav uzsūkšanas līnijas galā, bet tuvāk sūknim. Neliela noplūde starp ūdens avotu un pretvārstu, kā rezultātā uzsūkšanas caurulē nonāk gaiss. Jānovērš noplūde.
16 Dušā mainīgs spiediens un ūdens temperatūra. Skatīt spiediena releja iestatīšanas aprakstu.

Aicinām izvērtēt zināšanas un iespējas veikt ūdens apgādes automāta kļūmju novēršanu patstāvīgi. Pirms darbībām ar ūdens apgādes automātu vienmēr atvienojiet to no elektriskās strāvas padeves! Atcerieties, ka drošāk izsaukt pieredzējušu speciālistu, kam būs nepieciešamie darba instrumenti un aprīkojums.

Akvedukts serviss nodrošina Akvedukts pārstāvēto zīmolu ūdens sūkņu un ūdens apgādes automātu apkopi un remontu savās servisa telpās, kā arī rezerves daļu un aprīkojuma pieejamību šīm iekārtām.

Konsultējieties un iegādājieties ūdens apgādes automātiem nepieciešamo aprīkojumu Akvedukts klientu apkalpošanas centros